Wei shu (魏書); 2

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 2

Mao, Jin (毛晉)

[Hou Han shu zhi] ([後漢書志])

Sima, Biao, um 306 (司馬彪); Liu, Zhao, um 502-519 (劉昭); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xin Tang shu (新唐書); 2

Ouyang, Xiu, 1007-1072 (歐陽修, 1007-1072); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu, 32-92 (班固); Yan, Shigu, 581-645; Mao, Jin〈1599-1659〉 (毛晉)

Jin shu (晉書); 2

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Shi ji (史記); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Song shu (宋書); 2

Shen, Yue, 441-513 (沈約, 441-513); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Sui shu (隋書); 2

Wei, Zheng, 580-643 (魏徴); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Hou Han shu (後漢書); 2

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

出版年代

書名

出版社