Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 2

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Wu li tong kao (五禮通考); 2

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

出版年代

出版社