Jingyue quan shu (景岳全書); 2

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)