Shang you lu (尚友錄); 2

Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢); Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚)

Shang you lu (尚友錄); 1

Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢); Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚)