Yu zhi geng zhi tu (御制耕織圖)

Jiao, Bingzhen, um 1680-1720 (焦秉貞)

Qin ding tong wen yun tong (欽定同文韻統)

Yunlu (允祿)