Jin Tang shi ji ling tong jie (今唐詩集靈通解); 2

Ren, Fuyou, Qing (任福祐)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 2

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 1

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)