Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 2

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645 1728 (王掞)

Tu zhu ba shi yi nan jing bian zhen (圖註八十一難經辨眞)

Qin, Yueren (秦越人); Zhang, Shixian, um 1506-1521 (張世賢)

Title

Author / Person

Publisher