Yu hai (玉海); 2

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 21

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 20

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 1

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)