Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 3

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 1

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)