Bai hai (稗海); 7

Shang, Jun, Ming (商璿)

Wen xian tong kao (文獻通考); 7

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Ru men shi qin (儒門事親)

Zhang, Congzheng, 1156-1228 (張從正); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Zhou yi jian yi (周易兼義)

Wang, Bi (王弼); Kong, Yingda, 574 648 (孔穎達); Han, Kangbo, um 385 (韓康伯)

Bai hai (稗海); 6

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 3

Shang, Jun, Ming (商璿)

Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Zou Dayuan (鄒道元)

Chu xue ji (初學記); 1

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Erscheinungszeitraum

Titel