Kokon meizukushi (古今銘盡)

anonym

Bankoku kishō zufu (萬國旗章圖譜)

Suzuki, Kinkoku (鈴木金谷)