Ehon Edo miyage (絵本東京土産); 2

Andō, Hiroshige (安籐広重)

Owari meisho zue (尾張名所圖會)

Okada, Kei (岡田啓); Noguchi, Michinao (野口道直); Odagiri, Shunkō (小田切春江)

Jigo-shū (自娛集)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Kokon kaji bikō (古今鍜治備考)

Yamada, Yoshimutsu (山田吉睦)

Kotoba no tamanoo (詞瓊綸)

Motoori, Norinaga (本居, 宣長)

Kisoji meisho zue (木曽路名所圖會)

Akisato, Ritō (秋里籬島); Nishimura, Baikei

Zōtei Tōto kinkō zenzu (增訂東都近郊全图)

Shunsōdō, Yasutsune (高木保继)

Kingin zuroku (金銀圖錄)

Kondō, Morishige (近藤守重)

Morokoshi meishō zue (唐土名勝図会)

Okada, Gyokuzan (岡田玉山)

Erscheinungszeitraum