Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 4

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)