Wen xuan (文選); 3

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 1

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)