Henan tong zhi (河南通志); 2

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 6

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 4

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)