Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 1

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)

Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 2

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)

Nong zheng quan shu. 18 (農政全書. 18)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Geng sheng zhai ji (更生齋集)

Hong, Liangji, Qing, 1746-1809 (洪亮吉, 1746-1809)

Shan hai jing jian shu (山海經箋疏)

Guo, Pu (郭璞); Hao, Yixing (郝懿行)

Ping ding Yue fei ji lüe (平定粤匪紀略)

Du, Wenlan, 1815-1881 (杜文瀾, 1815-1881)