Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Liu shu fen lei (六書分類); 1

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 1

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 1

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Titel

Autor / Person