Kaei santei Jindai moji-kō. Zen (嘉永删定神代文字考. 全)

Tsurumine, Shigenobu (鶴峯戊申)