Guangdong tong zhi (廣東通志); 1

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 2

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 3

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 4

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 5

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 6

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)