Zhuan xue suo zhu (篆學瑣著)

Gu, Xiang, 19th cent (顧湘); Pu ban shu lou, CaBVaU