Lei lin xin yong (類林新咏)

Yao, Zhiyin, js 1721 (姚之駰)