Bai mei xin yong tu zhuan (百美新詠圖傳)

Yan, Xiyuan, um 1787-1804 (顏希源); Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚)