Nezha shou Daji (nan yin) (哪咤收妲己 (南音))

Jingguanzhuren (靜觀主人)