Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 1

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 2

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 3

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)