Zhou yi jian yi (周易兼義)

Kong, Yingda, 574-684 (孔穎逹); Wang, Bi, 226-249 (王弼); Lu, Deming, 556 627 (陸德明); Han, Kangbo, ca. 385 (韓康伯); Li, Changchun, 1545 1604 (李長春)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 1

Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄); Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明)

Li ji zhu shu (禮記註疏); 2

Zheng, Xuan〈127-200〉 (鄭玄); Kong, Yingda, 574-648; Lu, Deming, 556-627 (陸德明)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 1

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)