Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)