Yin zhi wen tu shuo (陰隲文圖說)

Huang, Zhengyuan, Qing (黄正元)