Oshun Denbē jitsujikki (阿旬傳兵衛實々記)

Takizawa, Bakin (滝沢馬琴)