Wei mo jie suo shuo jing zhu (維摩詰所說經註)

Changan (长安); Sengzhao (僧肇)