Chang Wenxiang gong zi ding nian pu (長文襄公自定年譜)

Chang, Ling, 1758-1838 (長齡, 1758-1838)