Di ba cai zi hua jian (第八才子花箋)

Zhong, Yingxue (鐘映雪)