Fei shi shan shui hua shi (費氏山水畫式)

Fei, Run (費潤); Suzuki Yō (鈴木雍); Suharaya Mohē (須原屋茂兵衛)