Tamahi no miya goyuijōki (玉日[の]宮御遺狀[状]記)

Seisai, Shaku (釋正西)