Yu chu xu zhi. 1 (虞初續志. 1)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 2 (虞初續志. 2)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 3 (虞初續志. 3)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 4 (虞初續志. 4)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 5 (虞初續志. 5)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 6 (虞初續志. 6)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)