Qie pang zhu shi lei jie lu (鍥旁註事類捷錄)

Deng, Zhimo, 16./17.Jh. (鄧志謨); Deng, Shilong (鄧士龍)