He luo li shu (河洛理數)

Chen, Tuan, 885-989 (陳摶); Shao, Yong, 1011-1077 (邵雍); Shi, Yingxuan, Ming (史應選)

Huang ji jing shi xu yan (皇極經世緖言)

Shao, Yong, 1011-1077 (邵雍)