Su Laoquan xian sheng quan ji (蘇老泉先生全集)

Su, Xun, 1009-1066 (蘇洵, 1009-1066); Shao, Renhong (邵仁泓)