Yūsenkutsu kemuri no hana (遊僊窟煙之花)

Hakkō no inshi