Ji yuan ji suo ji (寄園寄所寄); 1

Zhao, Jishi, 1628-1706 (趙吉士, 1628-1706)

Ji yuan ji suo ji (寄園寄所寄); 2

Zhao, Jishi, 1628-1706 (趙吉士, 1628-1706)