Yu xing qi wu zou yi (諭行旗務奏議)

Yunlu, 1695-1767 (胤祿)