Yu chu xu zhi. 4 (虞初續志. 4)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)