Dongpo shu zhuan - BSB Cod.sin. 211 (東坡書傳)

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)

Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集); 2

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)