Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集); 2

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)

Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集)

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Pu ban shu lou, CaBVaU