Shinkoku tōba zenkishū (新刻東坡禪喜集)

Su, Shi (蘇式 蘇東坡)