Shinsen rokujōdai waka (新撰六帖題和歌)

Fujiwara no Ieyoshi Kinugasa Ieyoshi (藤原家吉 衣笠家良)