Nihon Montoku Tennō jitsuroku (日本文德天皇實錄)

Fujiwara, Mototsune, 836-891 (藤原基経)