Li dai zhong ding yi qi kuan shi fa tie (歷代鐘鼎彝器款識法帖)

Xue, Shanggong, Song (薛尚功); Ruan, Yuan, 1764-1849 (阮元)