Dong Wenmin gong hua chan sui bi (董文敏公畫禪隨筆)

Dong, Qichang, 1555-1636 (董其昌, 1555-1636)