Kachō sansui saiga zushiki. 4 (花鳥山水細画図式. 4)

Katsushika, Isai (葛飾為齋)