Man'yōshū (萬葉集); 1

Tachibana Tsunesuke

Man'yōshū (萬葉集); 2

Tachibana Tsunesuke

Man'yōshū ruiku (萬葉集類句)

Kamo, Suetaka (賀茂季鷹)